Kroniky online -
Základní škola a Mateřská škola, školní rok 2014 /2015(5)
2017-09-01 10:08:40

Na nádvoří všichni navštívili čarovnou bestyjolu – čarodějnice se zde staraly o ovce, kozy, bažanty, hrdličky, krysáky , myši a o ostatní zvířata. Na nádvoří probíhal kurz létání na koštěti, který si všechny děti vyzkoušely. Malé děti provázela princezna, školáky čarodějnice. Od sklepa až po půdu viděly děti pohádkové kamarády, byla zde spousta soutěží, hádanek a v pekle čekal pytel pekelně dobrých bonbónů.Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/40/

Základní škola a Mateřská škola, školní rok 2014 /2015(4)
2017-09-01 10:06:53

20. května probíhala besídka ke Dni matek v mateřské škole, paní učitelka se rozloučila s předškoláky, kteří dostali na památku knihu a malý dáreček. Všechny děti předaly maminkám vlastnoručně vyrobené srdíčko a květinku. Paní starostka se přišla také podívat na děti a přinesla jim dárek reflexní vesty, které děti využijí  na procházky a výlety.

19. května proběhl v Chrastavě 1. ročník atletické soutěže o Pohár mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Po důkladném tréninku bylo vybráno šestičlenné družstvo, které nasbíralo spoutu zkušeností na velkých závodech. Starostové mikroregionu a ředitel Základní školy Chrastava pan Mgr. Trpišovský přivítali závodníky a zahájili soutěž. Paní starostka R. Hajnová předala dětem vlajku obce a žáci se zařadili mezi jedenáct škol, které se závodů účastnily.

V červnu probíhala oslava Dne dětí. Mateřská škola oddělení Berušky měla na školní zahradě připravené soutěže.  Pomáhali s nimi zaměstnanci školy, ale i členové Advaity v Nové Vsi. Motýlci odjeli do libereckých kasáren, kde probíhal Dětský den. Děti si prohlédly vojenskou techniku, ukázku výcviku psů, probíhaly zde soutěže a spousta zábavy pro děti.

Základní škola šla pěšky do Advaity, cestou žáci plnily úkoly u pohádkové babičky, u kořenářky a u světoběžníka. Vyzkoušeli si práci s buzolou, řešili pohádkové kvízy a na závěr měli v Advaitě připravené soutěže a opékání vuřtů.

Počasí bylo pěkné a celý den se dětem vydařil.

Na závěr školního roku čekal na děti školní výlet.  Mateřská škola i základní škola navštívila hrad a zámek Staré hrady.

Děti navštívily pohádkové sklepení, kde bydleli hodní čertíci, vodní skřítkové s vodnickou domácností, rodinka starohradského obra, velký drak s dračím vejcem a spousta skřítků. Starší děti a žáci navštívili pohádkovou půdu, kde se nacházela spousta pavučin a plno krásných starých věcí. Bydleli zde čarodějnice všech kategorií, pravá strašidlaa strašidýlka a hodní skřítkové.Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/39/

Základní škola a Mateřská škola, školní rok 2014 /2015(3)
2017-09-01 10:06:10

V rámci dopravní výchovy navštívila naší školu Policie ČR Obvodní oddělení Chrastava. Pro školáky i předškoláky připravili 21. ledna zajímavou akci. Měli připraveno spoustu pomůcek k dopravní výchově, obrázky s příběhy, hry, časopis, ale i hádanky. Upozorňovali na nebezpečí v silničním provozu, ale i na nebezpečí při trávení volného času. Například při sáňkování, nebo klouzání na tenkém ledě.   Předvedli dětem vybavení a oblečení, které si mohly děti vyzkoučet. Chlapce nejvíce zaujalo vybavení policejního automobilu.

1. dubna 2015 probíhalo ve škole Velikonoční tvoření rodičů s dětmi. Všichni si mohli vyzkoušet zdobění velikonočních kraslic voskem, vyrobit si velikonočního zajíčka, ozdobit si perníkového zajíce a kraslici, a spoustu pěkných velikonočních dekorací. Projektu se zúčastnila i paní starostka Renata Hajnová.Pan Jahelka přivezl dětem ukázat ovečku s jehňaty a pletl s rodiči i s dětmi pomlázky. Počasí této akci nepřálo, začalo sněžit, ale ano to všem účastníkům nevadilo. Nálada byla dobrá a každý si odnášel několik výrobků.

V dubnu je každý rok Den země, i letos se vydaly děti společně s učitelkami po okolí školy nebo do blízkého lesíka uklízet odpadky. Oddělení Motýlci se vydali uklízet Poledník, žáci školní družiny uklízeli blízký lesík a nejmenší děti posbíraly papírky na školní zahradě a v okolí školy.

Koncem měsíce dubna probíhá týden čarování – celý týden děti v mateřské škole i ve školní družině vyráběly čarodějnice, netopýry, pavouky a kreslily spoustu pěkných obrázků. 30. dubna nastoupily na vyučování ve škole pravé čarodějnice, dvě vyučovací hodiny se učily a potom šly na školní zahradu. Zde probíhaly od ranních hodin čarodějnické hry pro mateřskou školu. Školáci se k dětem přidali a užili si pěkný den. I ve školní jídelně se vařily hadí ocásky a podávaly se samé dobré věci pro čaroděje a čarodějnice.

6. května probíhalo zpívání ke Dni matek na základní škole. Žáci si připravili pro maminkly a babičky dárky, přáníčka a kulturní program.Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/38/

Základní škola a Mateřská škola, školní rok 2014 /2015(2)
2017-09-01 10:04:37

V září proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků a ostatních žáků s rodiči. Slavnostního aktu se účastnil pan starosta.

Obec poskytuje všem dětem pastelkovné, balíčky s výtvarnými potřebami měly děti připraveny na lavicích.

Zájmové kroužky nabízí i mateřská škola oddělení předškoláků. Děti navštěvovaly ekocentrum v Oldřichově v Hájích, divadelní představení a ekologické programy pořádané pedagogickým sborem. V podzimním období to byl sběr kaštanů, žaludů, jeřabin a šípků. Děti navštěvovaly farmy s chovem domácích zvířat v Nové Vsi.  Škola pořádá besedy s členy mysliveckého sdružení a  rybářského svazu.

Probíhal nácvik na Předvánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Pro děti mateřské školy i pro školáky byla připravena Mikulášská besídka s nadílkou,  poděkování patří Advaitě Nová Ves, která má vždy připraveny pěkné kostýmy. Školka i škola byla provoněná pečením cukroví, s dětmi pekly paní učitelky v mateřské škole ale i ve školní družině. V předvánočním období probíhaly v obou odděleních mateřské školy i ve škole Vánoční besídky. Děti dostaly od Ježíška spoustu pěkných dárků, školáci si dárky vyměňují navzájem, malý dáreček dostávají i od paní učitelky.  

 

Kalendářní rok 2015 jsme začali Tříkrálovou sbírkou, které se zúčastnila mateřská škola i základní škola.   

Jako každoročně uspořádal pedagogický sbor pro děti z mateřské školy i pro žáky základní školy karneval. Letos pořádal program pro děti pan Jan Bažant z Hamru na Jezeře s pořadem Honza Popleta a pes Alík. Měl připravenou diskotéku, soutěže a hasičskou taneční show.Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/37/

Základní škola a Mateřská škola, školní rok 2014 /2015
2017-09-01 10:03:53

Do základní školy se vrátila po mateřské dovolené paní  učitelka Mgr. Kateřina Týfová. Nastoupila do mateřské školky na místo učitelky v oddělení Berušky. 1. ledna 2015 onemocněla paní učitelka  Irena Dočkalová Němcová, proto na její místo nastoupila Kristýna ….

Základní škola – školní rok 2014/2015 navštěvuje školu 24 žáků. 

Funkci ředitelky školy vykonává Mgr. Věra Trenčanová, I. a II. ročník vyučuje Mgr.Eva Brestovanská, III. a IV. ročník vyučuje paní Mgr. Šárka Kočí, která k nám nově nastoupila . Žáci I. a II. ročníku mají každé pondělí kroužek anglického jazyka, který vede paní učitelka Šárka Kočí, v úterý probíhá hudebně dramatický kroužek, který vede paní učitelka Eva Brestovanská. Jednou za čtrnáct dnů ve středu probíhá taneční kroužek pod vedením paní Mgr. Ireny Němcové, ve čtvrtek je kroužek flétny, který vede paní Radka Portelová. V pátek v rámci školní družiny probíhá kroužek dovedné ruce.

Od ledna 2014 se zvýšila kapacita mateřské školy z 25 míst na 35 míst, od ledna 2015 byla zvýšena na 40 míst, 

25 dětí bylo v oddělení Berušky a 15 dětí oddělení Motýlci. V tomto oddělení působí učitelka Radka Portelová.

Tento školní rok bylo v oddělení jedenáct předškoláků, kteří se připravovali do základní školy.

V mateřské škole došlo k personální změně, v srpnu 2015 byla obnovena pracovní smlouva paní učitelce Adéle Jungmanové. Paní učitelka Irena Dočkalová Němcová se vrátila po nemoci.

Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/36/

Vánoční bruslení
2017-09-01 10:02:34
26. prosince uspořádali místní sportovci bruslení na zimním stadionu ve Frýdlantu. Bruslení začínalo od 12.00 hodin, končilo ve 14.00 hodin. Letošní rok se sešlo na bruslení pouze deset lidí.

Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/35/

Předvánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 12. prosince
2017-09-01 10:01:54

Obec Nová Ves pořádala tradiční vánoční koncert v kostele.

Přítomné přivítala starostka obce paní Renata Hajnová, po té měl slovo duchovní správce R.D.ICLic.Mgr. Radek Vašinek, po té předal slovo ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Věře Trenčanové.

S pásmem vánočních písní a básní vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní Radky Portelové, následoval program základní školy. Žáci zpívali staré české koledy a byli stylově oblečeni. Koncert se konal týden po Mikuláši, a proto nemohl chybět Mikuláš ani v našem kostele. Rozdával obecenstvu jablka a oříšky. Na klávesy doprovázela paní učitelka Mgr. Eva Brestovanská.                      

Na závěr vystoupil pěvecký sbor Kvintus z Liberce pod vedením sbormistra Jiřího Doubka.Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/34/

Mikulášská besídka – 5. prosince
2017-09-01 10:00:39

Mikulášskou besídku pořádal Sbor dobrovolných hasičů společně s Českým svazem žen. Besídka se pořádala v klubovně hasičské zbrojnice. Pro děti bylo připraveno občerstvení a doprovodný program (soutěže a diskotéka pro děti) zajistil pan Jan Bažant. Většina dětí celý rok nezlobila, proto si zasloužila nějakou dobrotu.

Mikuláš s čertem rozdával pěkné balíčky s překvapením, děti si je musely zasloužit, přednášely básně nebo zpívaly písně.Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/33/

Rozsvěcení vánočního stromu – 4. prosince
2017-09-01 09:59:35
V pátek 4. prosince se od 17.00 hodin rozsvěcel vánoční strom. Sešla se zde spousta občanů Nové Vsi a okolí.  Všechny přítomné přivítala starostka obce paní Renata Hajnová a místostarosta pan Viktor Portele. Při vstupu na obecní úřad byl postaven velký stan, kde vystupovaly děti. Jako první vystoupily děti z mateřské školy, protože se blížil Mikuláš, zahájily program písní „Mikuláši, Mikuláši „ a písní o čertech. Následovaly vánoční koledy a básničky. Základní škola měla připraven program vánočních koled a básní se zimní tématikou. Děti byly stylově oblečeny, jeden chlapec byl převlečen za Mikuláše a rozdával obecenstvu oříšky a jablka.

Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/32/

Myslivecká zábava – Poslední leč, 21. listopadu
2017-09-01 09:59:03

Poslední leč se konala na sále v Restauraci u Kořínků od 20.oo hodin. K poslechu a tanci hrála skupina J.Kubáta.

Každoročně tato akce naláká spoustu hostů díky bohaté tombole. Na výherce čekal divočák, dva kusy srnčího, několik bažantů, kachen, balíčky se srnčím masem a spotřební zboží.

Odkaz na kroniku: http://nova-ves-cz/online-kronika.cz/2015/31/

.